Disclaimer


Deooievaarsmand.nl, verleent u hierbij toegang tot www.deooievaarsmand.nl (“de webshop”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Deooievaarsmand.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Deooievaarsmand.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van het weergegeven van informatie.
Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen.
Deooievaarsmand.nl is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden.
U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen.
Uiteraard zal deooievaarsmand.nl een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten in de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met deooievaarsmand.nl.
Voor in de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan deooievaarsmand.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij deooievaarsmand.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van deooievaarsmand.nl behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.